LET'S DO IT

Breu sintesi del projecte:
El conjunt detotes les activitats tindrà un fil conductor que es centrarà en les aventures i vivències dels infants, els seus gustos, les seves afeccions i un apropament a les cultures del món a través de les TIC/TAC.
L’aprenentatge de la tercera llengua es farà per immersió lingüística, amb una vocació de món per partdels membres de l’escola, ressaltant la importància del coneixement d’aquesta llenguaenaccionsdiverses com ara: la rotació en anglès dels diferents espais i mobiliari de l’escola, la presència de llibres en llengua estrangera a la biblioteca, els mestres d’anglès saludaran a tot hora i parlaran en anglès entre ells, ús depissarra digital, projecció de documentals, ús de jocsinformàtics, creació de treballs manuals a través detexts instructius en llengua anglesa, futures correspondències amb altres escoles de l’estranger. En definitiva, visualitzar la importància de l’anglès i “fer vida “ en anglès a l’escola. Tot a aquesta experiència, atesos els sondeigs realitzats prèviament i que hanestatmolt bé acollits per part dels alumnes, esperem produeixi resultats positius i motivadors,i es tradueixin en una millora de les competències bàsiques. En resum, esperem que el disseny de les actuacions per a la llengua anglesa, actuï a mode d’aglutinant entre les diferents matèries.
Aquí teniu un enllaç directe a La Mina's English blog que han elaborat els nostres mestres d'anglès:

SIN-TT~1.GIF